Rozumiemy i szanujemy zróżnicowany charakter firm, zarządzanych przez Państwa. Naszym celem jest współpraca zgodna z Państwa indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami, a świadczone przez nas usługi są zawsze dostosowane do sektora i wielkości Państwa działalności. Bez względu na to, czy podejmujemy się nowego zadania, czy kontynuujemy współpracę, do powierzonych nam spraw podchodzimy zawsze rzeczowo, profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem. Działamy ze świadomością, że mamy przyczyniać się do prawidłowego i dynamicznego funkcjonowania przedsiębiorstw Państwa firmy. Zależy nam na tym, by z naszą pomocą mogli Państwo z powodzeniem rozwijać swoje firmy i osiągać biznesowe cele.

W swoich działaniach z powodzeniem łączymy naukę i praktykę. Przygotowujemy projekty doradcze i wdrożeniowe, mające na celu wsparcie menedżerów w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa w zakresie podejmowania krótko- i długookresowych decyzji oraz efektywnej i skutecznej kontroli ich realizacji. Na życzenie Klienta przedstawiamy szczegółowe propozycje usprawnień oraz konkretnych rozwiązań, tak aby system rachunkowości dostarczał wysokiej jakości informacji dla potrzeb zarządzania.
 
Nasza oferta doradztwa finansowo-ekonomicznego obejmuje m.in. następujące usługi
rachunkowość finansowa: stworzenie polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, planu kont, instrukcji magazynowej przedsiębiorstwa dostosowanych do przepisów prawnych oraz do strategii firmy, bieżące doradztwo w zakresie problematycznych aspektów prowadzenia ksiąg, Ponadto możemy wprowadzić usprawnienia systemów kontroli wewnętrznej, opracowanie analiz finansowych, Biznesplanów i planów naprawczych.


rachunkowość menadżerska i controlling:
Gwarantujemy nie tylko rzetelność i znajomość najnowszych przepisów polskich i międzynarodowych, lecz także bogate doświadczenie naszych ekspertów w doradztwie dla przedsiębiorstw różnych branż oraz we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, a także wiedzę naukową z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej i zarządzania strategicznego. wdrażanie controllingu i rachunkowości zarządczej, doskonalenie i diagnoza rachunku kosztów, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów wdrażanie narzędzi do formułowania i monitorowania realizacji strategii firmy, wdrażanie budżetowej metody zarządzania,  opracowanie zestawu informacji niezbędnych do kontroli wyników firmy i bieżącej oceny zagrożenia upadłością.

Szczegółowa oferta:

 • Analizy ekonomiczne i finansowe

 • Analizy marketingowe

 • Audyt marketingowy i projekty usprawnienia organizacji służb marketingowych

 • Audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem

 • Analizy strategiczne

 • Badanie i analiza sytuacji firm na potrzeby fuzji i przejęć (Due diligence)

 • Biznes plany

 • Ceny transferowe - dokumentacja wymagana do zawarcia porozumień w sprawach ustalenia cen

 • Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

 • Dotacje z funduszy UE na finansowanie projektów inwestycyjnych

 • Obsługa procesów fuzji i przejęć firm

 • Plany marketingowe

 • Plany podziału spółek

 • Plany połączenia spółek

 • Plany przekształcenia spółek

 • Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania

 • Programy naprawcze

 • Programy restrukturyzacji i rozwoju

 • Przygotowanie i obsługa procesu prywatyzacji przedsiębiorstw

 • Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania wspomagające realizację strategii

 • Strategie marketingowe

 • Strategie rozwoju, systemy zarządzania poprzez wartość (VBM)

 • Studia wykonalności (feasibility study), analizy opłacalności inwestycji

 • Testy na utratę wartości aktywów (MSR 36)  – wycena wartości użytkowe

 • Układy z wierzycielami oraz inne formy restrukturyzacji zadłużenia

 • Wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części

 • Wycena marki, znaków towarowych oraz innych wartości niematerialnych i prawnych (licencji, kwot produkcyjnych itp.)